Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (SKLEP INTERNETOWY)

1. Ogólnie

1.1 Usługodawca

www.szklokominkowe.pl jest serwisem Temprix POLSKA, Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań, numer identyfikacyjny do celów podatku VAT § 27 a Ustawy o podatku VAT: PL 7661841496, telefon +48/693690490, e-mail: info@temprix.pl (poniżej: Temprix).

1.2 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Handlowych
Wszystkie stosunki gospodarcze, które powstają pomiędzy Temprix a jej klientami, prowadzone są na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Handlowych w swojej wersji obowiązującej w momencie zamówienia, o ile nie są podjęte żadne indywidualne ustalenia umowne. Indywidualne ustalenia umowne mają pierwszeństwo przed tymi Ogólnymi Warunkami handlowymi.

1.3 Klient/konsument i przedsiębiorca 
Klient w sensie tych warunków handlowych jest zarówno konsumentem jak też przedsiębiorcą, o ile nie określono czegoś innego. Zgodnie z §13 Kodeksu cywilnego konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej do celu, który nie może zostać przypisany ani jej działalności gospodarczej ani samodzielnej działalności zawodowej. Zgodnie z §14 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych (np. spółka komandytowa, spółka cywilna, spółka jawna), która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach swojej gospodarczej lub samodzielnej zawodowej działalności. Jeśli o osobie „klient” jest mowa w formie męskiej, to niniejszym chodzi również o klientkę płci żeńskiej.

2. Sfinalizowanie umowy

2.1 Oferta
Zatrzymanie towaru w sklepie internetowym firmy Temprix nie stanowi oferty dla każdego w myśl §145 Kodeksu cywilnego. Zatrzymanie towaru należy rozumieć jedynie jako zaproszenie firmy Temprix skierowane do klienta, by skierować do firmy Temprix ofertę kupna. Klient składa firmie Temprix ofertę kupna, zamawiając w firmie Temprix wskazany towar. Tym samym klient oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć dany towar. Tą ofertą kupna klient jest związany, skoro tylko dotrze ona do strefy odbioru firmy Temprix, w zasadzie poprzez przekroczenie elektronicznego interfejsu serwera przyjmującego zamówienie. Późniejsze storno zamówienia nie znosi zamówienia, o ile klient nie potrafi wyjaśnić, że chodzi o znaczącą dla oświadczenia pomyłkę. Prawo klienta do odwołania pozostaje przez to nienaruszone.

2.2 Przyjęcie
Klient jest związany swoją ofertą kupna przez 7 dni. Dotarcie zamówienie zostanie przez firmę Temprix potwierdzone niezwłocznie na drodze elektronicznej, regularnie poprzez e-mail. Samo potwierdzenie dotarcia nie stanowi jeszcze wiążącego przyjęcia zamówienia, o ile firma Temprix nie zinterpretuje tego wyraźnie inaczej. Firma Temprix może przyjąć ofertę klienta w ciągu 7 dni od wpłynięcia. Przyjęcie może nastąpić zarówno poprzez e-mail lub pocztę listową - przy czym przyjęcie może zostać uznane razem z potwierdzeniem dotarcia poprzez e-mail lub też oddzielnie - jak też poprzez wysłanie towaru do klienta. Jeśli jako sposób płatności jest uzgodnione „zaliczenie pocztowe”, to obowiązuje to, co następuje: jeśli klientowi w ciągu terminu 7 dni od wejścia jego zamówienia do firmy Temprix ani nie zostanie potwierdzone zamówienie ani wysłany towar, to oferta klienta ma status odrzuconej.

2.3 Zastrzeżenie do umowy
Zawarcie umowy nastąpi przy takim zastrzeżeniu, że firma Temprix - o ile towaru nie ma na magazynie - zostanie zaopatrzona przez danego kooperanta w porę i prawidłowo zgodnie z rodzajem i ilością. To zastrzeżenie obowiązuje tylko wtedy, gdy firma Temprix nie jest odpowiedzialna za ewentualny brak dostawy, a w szczególności jeśli w porę zawarła tzw. zgodną transakcję hedgingową w celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy. Jeśli towar nie jest dostępny, to klient zostanie przez firmę Temprix niezwłocznie o tej okoliczności poinformowany. Jeśli klient zapłacił już cenę zakupu i koszty dodatkowe (np. koszty wysyłki), zostaną one przez firmę Temprix niezwłocznie zwrócone lub mogą być skompensowane z innym zamówieniem, jednak tylko wtedy, gdy klient sobie tego wyraźnie życzy.

2.4 Techniczne środki do celu sfinalizowania umowy
Aby nabyć w firmie Temprix jakiś artykuł, klient powinien złożyć zamówienie. Do tego konieczne są następujące środki techniczne:
a. Klient ma najpierw wybrać towary z oferty firmy. To się odbywa poprzez kliknięcie ikony „do koszyka” obok towaru, przez co towar jest dodany do koszyka klienta.
b. Klient może następnie kliknąć na ikonę „do kasy”. Zostanie mu pokazana zawartość koszyka. Klient po naciśnięciu ikony „dalej do podawania adresu” zostanie przekierowany na stronę, na której może się zarejestrować albo najpierw jako nowy klient, może się zalogować po już istniejącej rejestracji albo zamawiać bez rejestracji.
c. Po zalogowaniu się wzgl. po wprowadzeniu danych w przypadku nowej rejestracji lub po zamówieniu bez rejestracji klient dociera poprzez ikonę „dalej do sposobu zapłaty” na stronę, na której może sobie wybrać żądany sposób zapłaty. Poprzez ikonę „dalej do przeglądu zamówienia” klient dociera na stronę, na której zostaną mu pokazane raz jeszcze wszystkie dane dotyczące zamówienia i na której będzie mógł potwierdzić zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi i z pouczeniem o odwołaniu.
d. Jeśli klient kliknie na ikonę „wyślij zamówienie”, to składa wobec firmy Temprix wiążące zamówienie na towary zawarte w koszyku („oferta kupna”). Wskazuje się na poz. 2.2 tych Ogólnych Warunków Handlowych.
e. Klient otrzymuje następnie e-mail potwierdzający, że firma Temprix otrzymała jego zamówienie i będzie je dalej sprawdzać. Wskazuje się na poz. 2.1 tych Ogólnych Warunków Handlowych.

2.5 Uznawanie i korekta błędów związanych z wejściem zamówienia
Klient może zmienić lub usunąć zawartość koszyka, jeśli wywoła punkt menu „koszyk”. Zmiany mogą być przeprowadzone z użyciem myszki. W tym celu należy lewym przyciskiem myszki kliknąć na podlegającą zmianie ilość i ją zastąpić lub kliknąć na ikonę „usuń”. Poprzez kliknięcie na ikonę „do kasy” i następnie „dalej do wprowadzania adresu” klient jest przekierowany na stronę, na której otrzymuje on okazję do zarejestrowania się, o ile nie jest on już zarejestrowany jako klient w systemie elektronicznego przetwarzania danych. Potem klient może wprowadzić swoje życzenia dotyczące dostarczenia i zapłaty oraz przejść do przeglądu zamówienia. Tam może on sprawdzić swoje wszystkie dane i je również zmienić oraz mieć wgląd do Ogólnych Warunków Handlowych. Klient może w tym miejscu przerwać swoje zamówienie. W tym wypadku umowa nie zostanie sfinalizowana.

2.6 Treść umowy; istotne cechy towaru
Treść umowy finalizowanej pomiędzy klientem a firmą Temprix a przez to również istotne cechy towaru określa się wg opisu towaru umieszczonego w sklepie internetowym przez firmę Temprix, po publicznych wypowiedziach firmy Temprix lub asystenta, producenta towaru (§4, ust. 1 i 2 Ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt) lub asystenta, w szczególności w reklamie lub przy oznaczaniu określonych cech jakiejś rzeczy chyba, że firma Temprix nie znała wypowiedzi i również nie musiała znać, że w momencie zawarcia umowy w równy sposób była sprostowana lub że nie mogła wpłynąć na decyzję klienta dotyczącą kupna. Indywidualne uzgodnienia pomiędzy klientem a firmą Temprix dotyczące treści umowy lub cech towaru mają pierwszeństwo przed wyżej przedstawionym, innym postanowieniem treści umowy lub przed cechami towaru.

2.7 Zapisywanie teksu umowy
Tekst umowy zostanie zapisany przez firmę Temprix po zawarciu umowy. Będzie on dla klienta dostępny. Tekstu umowy klient może zażądać od firmy Temprix poprzez e-mail i tekst ten zostanie klientowi przesłany następnie poprzez e-mail. Tekst umowy łącznie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi jak też z pouczeniem dotyczącym odwołania zostanie klientowi ponadto przesłany za pomocą e-maila z potwierdzeniem. Wraz z wywołaniem e-maila przez klienta tekst umowy zostanie zapisany na komputerze klienta i może być tam wywoływany aż do jego usunięcia.

2.8 Język umowy
Do zawarcia umowy służy wyłącznie język polski.


3. Ceny/koszty, sposób zapłaty, wymagalność

3.1 Ceny/koszty
W cenie zakupu jest zawarty ustawowy podatek VAT. Cena zakupu obowiązuje z doliczeniem ryczałtu z tytułu kosztów opakowania i wysyłki, których kwota jest wyróżniona przy każdym opisie produktu za pomocą konkretnego podania kosztów lub za pomocą linka do ogólnego zestawienia kosztów wysyłki. Jeśli wysyłka do klienta nie jest możliwa z przyczyn, za które firma Temprix nie odpowiada (np. nieobecność mimo uprzedniego uzgodnienia terminu; brak możliwej dostępności z powodu zbyt dużych wymiarów towaru mimo wyraźnego i zrozumiałego podania wymiaru w opisie artykułu), to dodatkowe koszty za bezskuteczną próbę dostawy ponosi klient.

3.2 Cło W zależności od indywidualnych prawnych uwarunkować kraju, w którym kupujący ma swoją siedzibę, mogą dodatkowo do ceny zakupu przypadać opłaty za import, które ma zapłacić kupujący. Do opłat za import należą cła, podatek obrotowy od towarów importowanych i szczególne podatki konsumpcyjne, jak np. podatek od wyrobów spirytusowych lub akcyza na wyroby tytoniowe. Jako cła określa się opłaty lub podatki, które należy uiścić w trans granicznym obrocie towarów z krajami trzecimi. W obrębie Unii Europejskiej nie należy płacić opłat celnych. Firma Temprix zaleca klientowi poinformować się na temat opłat za import w narodowym urzędzie celnym właściwym dla niego.

3.3 Wymagalność ceny zakupu/zwłoka
W przypadku sposobu zapłaty „z góry” cena zakupu staje się natychmiast wymagalna, po tym jak firma Temprix przyjmie ofertę klienta dotycząca zawarcia umowy (por. poz. 2.2), o ile nie uzgodniono inaczej. Jeśli przyjęcie nastąpi poprzez wysyłkę towaru, wymagalność wkracza wraz z otrzymaniem towaru i za pomocą przepisowej faktury. Odbiegając od powyższej regulacji cena zakupu jest wymagalna w przypadku wysyłek za zaliczeniem wg rzeczywistej oferty na towar zgodny przedmiotem umowy, dokonanych poprzez dostawcę upoważnionego przez firmę Temprix (np. DHL) na adres dostawy podany przez klienta.

3.4 Sposób zapłaty
Możliwość zapłaty firma Temprix oferuje poprzez płatność za zaliczeniem, z góry, PayPal, obciążenie rachunku lub kartą kredytową. W pojedynczym przypadku o istniejących innych sposobach zapłaty firma Temprix poinformuje w przypadku zapytania.


4. Przechodzenie ryzyka

4.1 Przechodzenie ryzyka w przypadku konsumentów
O ile klient jest prywatnie działającym konsumentem zgodnie z poz. 1.3 tych Ogólnych Warunków Handlowych, ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia towaru wraz z przekazaniem rzeczy do klienta przechodzi na niego.

4.2 Przechodzenie ryzyka w przypadku przedsiębiorców
Ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi wraz z wysłaniem rzeczy do przedsiębiorstwa wyznaczonego do wykonania wysyłki na klienta, o ile klient jest gospodarczo czynnym przedsiębiorcą zgodnie z poz. 1.3 tych Ogólnych Warunków Handlowych. Miejscem wykonania jest tylko w tym przypadku (Kupujący jest przedsiębiorcą) siedziba główna firmy Temprix. 4.3 Przechodzenie ryzyka w przypadku zwłoki w odbiorze Ryzyko przechodzi na kupującego również wtedy, gdy zwleka on z odbiorem.


5. Dostawa
Dostawa odbywa się poprzez wysyłkę loco magazyn na adres dostawy podany przez klienta. Adres dostawy może odbiegać od adresu na fakturze. Jeśli nie jest podany adres dostawy, dostawa odbędzie się na adres na fakturze. Firma Temprix zwraca uwagę na zastrzeżenie dotyczące samo zaopatrywania się (por. 2.3).


6. Obsługa klientów
Obsługa klientów firmy Temprix jest dostępna w sprawach pytań i reklamacji w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00 pod danymi kontaktowymi podanymi w poz. 1.1.


7. Zastrzeżenie własności
Firma Temprix zastrzega sobie własność przedmiotu zakupu do momentu, aż zostaną zapłacone dana cena zakupu i dane koszty wysyłki.


8. Koszty odesłania w przypadku odwołania
Uzgadnia się, że o ile klient w terminie skorzysta z przysługującego mu ustawowo prawa do odwołania, klient ponosi regularne koszty odesłania wyjątkowo wtedy, gdy 1) dostarczony towar odpowiada zamówionemu i równocześnie cena odsyłanej rzeczy nie przekroczy kwoty 40 EUR lub gdy 2) dostarczony towar odpowiada zamówionemu a klient w przypadku wyższej ceny rzeczy w momencie odwołania jeszcze nie wykonał świadczenia wzajemnego lub dokonał uzgodnionej w umowie częściowej zapłaty.


9. Gwarancja Roszczenia klienta z tytułu gwarancji kierują się wg ustawowych postanowień. Firma Temprix nie udziela klientowi własnej gwarancji na cechy konstrukcyjne lub na przydatność do spożycia w stosunku do oferowanych towarów w myśl §443 Kodeksu cywilnego. Klient może z dokumentacji produktu wnioskować, czy istnieje gwarancja producenta, która występuje obok gwarancji ze strony firmy Temprix. Roszczenia z tytułu gwarancji jako gwarancji producenta uzasadniają własny stosunek prawny do producenta i należy ich dochodzić bezpośrednio wobec niego.


10. Honorarium za użytkowanie obrazu / bezprawne użytkowanie obrazu
Fotografie, które znajdują zastosowanie w opisach produktów firmy Temprix, są chronione bez wyjątku z tytułu praw autorskich. O ile prawa do użytkowania obrazu z tytułu praw autorskich znajdują się wyłącznie w firmie Temprix, firma Temprix otrzyma od osoby zainteresowanej użytkowaniem obrazu w przypadku uprzednio uzgadnianego w umowie powielania, rozpowszechniania, w szczególności publicznego udostępniania (przez Internet) i/lub zmiany tego obrazu honorarium z tytułu użytkowania. O ile nie uzgodniono inaczej, wynosi ono za wyświetlanie w Internecie, Intranecie, Web Design, reklamy w postaci bannerów, w sklepach internetowych (reklama/PR/Corporate Publishing): - za okres użytkowania do 1 tygodnia w przypadku wyświetlania w reklamie w postaci bannera 180,00 EUR, na stronie internetowej (startowej) 90,00 EUR i podstronie 60,00 EUR, - za okres użytkowania do 1 miesiąca w przypadku wyświetlania w reklamie w postaci bannera 300,00 EUR, na stronie internetowej (startowej) 150,00 EUR i podstronie 100,00 EUR, - za okres użytkowania do 3 miesięcy w przypadku wyświetlania w reklamie w postaci bannera 450,00 EUR, na stronie internetowej (startowej) 225,00 EUR i podstronie 150,00 EUR, - za okres użytkowania do 6 miesięcy w przypadku wyświetlania w reklamie w postaci bannera 540,00 EUR, na stronie internetowej (startowej) 270,00 EUR i podstronie 180,00 EUR, - za okres użytkowania do 1 roku w przypadku wyświetlania w reklamie w postaci bannera 930,00 EUR, na stronie internetowej (startowej) 465,00 EUR i podstronie 310,00 EUR. Dane dotyczące honorarium są w EUR, netto bez podatku VAT i zawsze należy je rozumieć jako odniesione do pojedynczego obrazu. W przypadku przedłużenia okresu użytkowania należy naliczyć dodatek w wysokości 50% na dodatkowy przedział czasowy. W przypadku użytkowania obrazu w sklepie internetowym należy rozumieć powyższe kwoty w Euro z doliczeniem narzutu w wysokości 50%. W przypadku sprzecznego z prawem powielania, rozprzestrzeniania, w szczególności publicznego udostępniania (przez Internet) i/lub zmiany obrazu firma Temprix otrzyma od użytkownika działającego w ramach działalności gospodarczej karę umowną w wysokości potrójnego honorarium z tytułu użytkowania. Dochodzenie dalej idącego roszczenia o odszkodowanie pozostaje przez to nienaruszone. Nieuprawnionemu użytkownikowi pozwala się udowodnić, że dla firmy Temprix nie powstała szkoda lub powstała szkoda w wysokości istotnie niższej niż wyżej wymieniony ryczałt.


11. Postanowienia końcowe
Jeśli jedno lub więcej regulacji tych Ogólnych Warunków Handlowych miałoby być nieskuteczne, to nie pociąga to za sobą nieskuteczności innych regulacji Ogólnych Warunków Handlowych. Nieskuteczna regulacja zostanie zastąpiona właściwą ustawową regulacją. Jeśli zamawiającym jest kupiec pełny, osoba prawna prawa publicznego lub publiczno-prawny majątek specjalny, należy w przypadku wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego wytoczyć powództwo w tym sądzie, który jest właściwy dla siedziby głównej firmy Temprix. Obowiązuje to również wtedy, gdy klient jest konsumentem, ale nie ma ogólnej właściwości sądu w Polsce lub jego miejsce zamieszkania lub zwyczajowy pobyt w momencie wytaczania powództwa nie są znane. Temprix jest również uprawniona do zaskarżania w głównej siedzibie zamawiającego, który jest przedsiębiorcą. Prawo do odwołania się do sądu w innej ustawowej właściwości pozostaje przez to nienaruszone.

Obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wykluczone.

Dla danych przekazanych w Internecie w sposób niezakodowany nie ma gwarancji poufności. Na życzenie może zostać zaproponowana komunikacja zakodowana.

Stand Ogólnych Warunków Handlowych: V5.1 / 20.05.2011